MSMO 2009-2010
Aktuality
Naše akce
Výstavy členů
Seznam členů
Naše pravidla
Mapa webu
Kontakt
Tapety na plochu
Úvodní stránka

webmaster:

spacek@kmf.cz


 

Stanovy KMF

Programové zaměření a stanovy „Klubu moravských fotografů“ 

1.         Programové zaměření 

a)  Klub sdružuje autory fotografií.
b)
  Zájemcům o fotografickou techniku vychází v rámci možností vstříc výrobou pomůcek a vydáváním potřebné  dokumentace. Z příjmů klubu bude vytvářet a rozšiřovat technické a organizační zázemí pro fotografickou činnost.
c)
  Klub zajišťuje odborný růst svých členů.

2.         Orgány klubu 

a) Členská schůze
b)
Výbor          (volen členskou schůzí)
c)
Revizor        (volen členskou schůzí) 

3.         Práva a povinnosti členů 

a)  Účast minimálně na dvou členských schůzích ročně.
b)  Aktivní účast na činnosti klubu, fotografické tvorbě, organizační činnosti a technickém zajištění činnosti klubu. 

4.         Přijímání nových členů 

Členská schůze přijímá nové členy splňující zejména tyto požadavky:

a)  Aktivita tvůrčí a organizátorská.
b)  Ztotožnění se s programovým zaměřením a stanovami klubu.
c)  Složení členského příspěvku. 

Přihlášku projednává členská schůze po minimálně šestiměsíční zkušební době. Do rozhodnutí o přihlášce má uchazeč povinnost spolupracovat s klubem.

5.         Zánik členství 

a)  Vzdání se členství.
b)  Jestliže člen po dobu jednoho roku nesplňuje požadavky stanov klubu, zejména pokud jde o tvůrčí a organizační činnost. O zániku členství rozhodne členská schůze.

Po zániku členství se příspěvky nevracejí.

6.         Příjmy klubu 

a)  Klubové příspěvky.
b)  Dobrovolné dary.

7.         Výdaje 

a)  Finanční zabezpečení činnosti klubu.
b)  Poštovné na zasílání prací reprezentujících klub na soutěžích.
c)  Odměny externích spolupracovníků.
d)  Nákup technického vybavení klubu. 

8.         Výborové a členské schůze 

Členské schůze budou konány minimálně čtyřikrát ročně a bude je svolávat vždy výbor klubu. Výborové schůze budou konány podle potřeby. Svolávat je bude tajemník, nebo předseda klubu.

9.         Změny stanov klubu 

Ke změně stanov je třeba souhlas dvoutřetinové většiny celkového počtu členů.

10.       Schválení stanov 

Stanovy a programové zaměření klubu bylo schváleno ustavující schůzí, která se konala dne 28. května 1988. Stanovy upraveny členskou schůzí dne 2. března 1991.

NAVRCHOLU.cz